Menu

Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens, want jouw privacy is belangrijk. In deze privacyverklaring leggen we je precies uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, wat we daarmee doen en wat jouw rechten met betrekking tot die persoonsgegevens zijn.

Over Stichting Hands & Feet

Adres: Overrijn 25, 2223 EP Katwijk a/d Rijn
Webadres: https://www.handsnfeet.nl
E-mail: info@handsnfeet.nl
Facebook: /handsnfeetnl/
KvK: Den Haag: 57659435
RSIN: 852679026

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Stichting Hands & Feet verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Waarom verwerken we deze persoonsgegeven?

Waarom? Of beter gezegd, met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij de genoemde persoonsgegevens:
Stichting Hands & Feet doet dat met de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of sponsorbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen, als je daar in een email of door het invullen van het contactformulier om hebt gevraagd.

Verwerken wij ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Nee, wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@handsnfeet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doen wij aan geautomatiseerde besluitvorming?

Nee, wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
  1. Zolang wettelijk noodzakelijk;
  2. Gegevens m.b.t. een afgegeven machtiging bewaren we gedurende de periode dat wij gemachtigd zijn een bedrag van jouw bankrekening af te schrijven en zolang we dat wettelijk gezien moeten doen;
  3. NAW-gegevens en e-mailadressen t.a.v. het communiceren van onze projecten, nieuws- en sponsorbrieven bewaren we zolang als dat we onze activiteiten blijven uitvoeren en we geen bericht hebben ontvangen met het verzoek deze te verwijderen. De gegevens zullen worden verwijderd bij het staken van de activiteiten van de stichting of bij het staken van activiteiten, waarvoor deze gegevens nodig zijn.

Delen met derden

Stichting Hands & Feet verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij kunnen ons enkele redenen bedenken, waardoor jouw gegevens met derden worden gedeeld:

  • Financieel: Denk hierbij bijvoorbeeld aan het afboeken van geld van je bankrekening, als jij ons daartoe gemachtigd hebt. Deze informatie blijft van de stichting;
  • Distributie Nieuws-/Sponsorbrief: Denk aan het verspreiden van enveloppen met etiketten aan onze bezorgers.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren, bijvoorbeeld om te zien hoe vaak pagina’s bezocht worden en op welke momenten het bezoek plaatsvindt. Je kunt alle informatie die is opgeslagen, eenvoudig via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiligde verbinding

Jouw verbinding met onze website is versleuteld middels SSL (secure socket layer). Zo kunnen onbevoegde derden de informatie die je met ons deelt via onze website niet inzien. Wij houden onze website en onze systemen up-to-date en controleren regelmatig op onregelmatigheden.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Hands & Feet en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@handsnfeet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij jou vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Stichting Hands & Feet wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan op hun website, klik hier.

E-mail

Wanneer je bent ingeschreven als abonnee voor de nieuwsflits, als donateur of informatieaanvrager en daarmee je e-mailadres aan ons hebt verstrekt, word je per e-mail geïnformeerd, om je op de hoogte te brengen van ons werk en behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een financiële bijdrage en/of mogelijkheid tot deelname aan een sponsoractie.

Stichting Hands & Feet maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kunnen wij informatie aan jou verder optimaliseren en beter afstemmen op jouw interesses.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven of actienetwerken

Wil je geen berichten van ons ontvangen? Dan kun je je op elk moment afmelden via de link ‘uitschrijven’ die onderaan elke mail staat. Je kunt ook een e-mail sturen naar: info@handsnfeet.nl. Dan verwijderen wij je mailadres uit het bestand.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Hands & Feet neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@handsnfeet.nl.

Laatste update: 8 mei 2018

  TOP